POŽÁRNÍ UCPÁVKY


nabídka-požární ucpávky

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace, vyžadují použití požárních ucpávek, které zajistí původní požární odolnost a celistvost konstrukcí.


Požární ucpávky lze využít pro:

- dilatační spáry
- prostupy kabelových tras
- prostupy vzduchotechnických potrubí
- prostupy potrubí:    hořlavých   - izolovaných
    - neizolovaných
  nehořlavých   - izolovaných
    - neizolovaných

Jak na první pohled poznáme požární ucpávku?

Požární ucpávka musí být opatřena identifikačním štítkem, na kterém je uveden rok instalace, použitý materiál, požární odolnost a údaje o montážní firmě.


Nejčastější barvy a provedení požárních ucpávek?

Pro požární ucpávky se používá řada kovových manžet, tmelů a intumescentních nátěrů v různých barevných variantách. Především je to červená bílá a šedá.PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY


nabídka-protipožární nátěry

V případě, že se nosný konstrukční prvek nachází v místě se zvýšeným požárním rizikem musí splňovat předepsanou požární odolnost. V případě požáru jinak dojde k překročení kritické teploty konstrukce a jejímu borcení. Proto se používají požární nátěry a nástřiky, které při požáru vytvoří na prvku izolační pěnu. Tloušřka pěny je až 50ti násobek vrstvy aplikované. Množství nátěru je zavislé na požadovaném zvýšení požární odolnosti prvku.


Nátěry se nejčastěji používají:

-ocelové konstrukce
-betonové konstrukce
-dřevěné konstrukce

Nejčastější barvy a provedení požárního nátěru:

Předevšímm barva bílá, která může být překryta barevným krycím nátěrem. Struktura tohoto nátěru (nástřiku) je hrubší a drsnější než u klasických nátěrů.PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY


nabídka-protipožární obklady

Další možnost ke zvýšení požární odolnosti konstrukcí, kde je kladen důraz na estetiku. Obkládat lze ocelové, dřevěné konstrukce ale i potrubí vedoucí v požárním úseku.


Provedení:

Desky se kladou ke konstrukci systémem střídání spar, které se ještě dotěsní speciálním tmelem. Tloušťka obkladu je závislá na požadované hodnotě požární odolnosti.


Typy obkladů:

-desky FireProtect
-desky Ordexal
-desky Cetris
-desky Promatect
-desky Sádrokarton


PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE


Hasící přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je vybaven zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti.


Třídy požáru dle ČSN EN 2:
KONTROLY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ


Požárně bezpečnostní zařízení a jeho kontrola dle požadavků Vyhlášky MV 246 / 2001 Sb., § 7,10 se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky normy a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.


Cíl pravidelných ročních kontrol:
Nabídka PBZ

Především se jedná o:

  Druhy požárně bezpečnostního zařízení vyžadující kontrolu STANOVENÁ LHŮTA
1 Zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par) 12 měsíců
2 Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, samočinné hasicí systémy) 12 měsíců
3 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod tepla a kouře, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřové dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře) 12 měsíců
4 Zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení) 12 měsíců
5 Zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí) 12 měsíců
6 Zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťujicí zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky) 12 měsíců
7 Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požáru 12 měsíců


www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz