Zákony a vyhlášky


Již při přípravě projektu je nutno klást důraz na požární bezpečnost staveb (PBS). Čím více bude budova využívána, tím více je nutné, aby stavební projekt bral PBS v úvahu. Jedná se především o zamezení ztrát na životech a zdraví lidí, ztrátách na majetku.


Při požární požární bezpečnosti staveb (PBS) se řídíme těmito normami a vyhláškami. Zde uvádíme výběr z těch nejdůležitějších:


- Národní normy

ČSN 730802 – Nevýrobní objekty
ČSN 730804 – Výrobní objekty
ČSN 730810 – Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 730822 – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 730831 – Shromažďovací prostory
ČSN 730834 – Změny staveb
ČSN 730842 – Objekty pro zemědělskou výrobu
ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
ČSN 730873 – Zásobování požární vodou
ČSN 730875 – Navrhování EPS


- Evropské normy

ČSN EN 1363-1 – Základní požadavky
ČSN EN 1364-1 – Nenosné prvky – stěny
ČSN EN 1364-2 – Nenosné prvky – podhledy
ČSN EN 1366-3 – Těsnění prostupů
ČSN EN 1366-4 – Těsnění spar
ČSN EN 1366-5 – Instalační kanály a šachty
ČSN EN 1413-5 – Obklady – Stanovení požárně ochranné účinnosti
ČSN EN 1634-1 – Požární dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 1634-3 – Kouřotěsné dveře a uzávěry


ČSN P ENV 13381-3 – Zvyšování požární odolnosti betonových konstrukcí
ČSN P ENV 13381-4 – Zvyšování požární odolnosti ocelových konstrukcí
ČSN P ENV 13381-7 – Zvyšování požární odolnosti dřevěných konstrukcí


- Vyhlášky Ministerstva vnitra

202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb


- Zákony

133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy

238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)


- Nařízení vlády

91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv


Požární odolnost (PO):

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinku požáru a dle normou definovaných požadavků a kriterií.

PO se u vádí v minutách a její hodnoty jsou: 15, 30, 45, 60, 90, ...


V souladu s ČSN EN 13501-2 a ČSN 730810 jsou třídy PO jednotlivých druhů stavebních konstrukcí značeny takto:

R – únosnost a stabilita
E – celistvost
I – izolační schopnost – mezní teploty na neohřívaném povrchu
W – izolační schopnost – mezní hodnota tepelného toku z neohřívané strany
S – odolné proti proniku kouře
M – odolné proti mechanickým vlivům
C – opatřené samozavíracím zařízením
G – odolnost proti sazím
K – požárně ochranná účinnost


Příklad:

Prvek s označením EI 30 – konstrukce nebo prostup, který slouží k zamezení šíření požáru do dalších prostor musí po dobu nejméně 30ti minut odolat požáru.

www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz